FAQ

Hier vind je de meest gestelde vragen. Staat jouw vraag én antwoord er niet tussen? Stuur dan een e-mail naar [email protected]

Om een duidelijk beeld te krijgen waar de grenzen van het plangebied liggen, kun je de ontwikkelvisie downloaden op onze website. Het plangebied is ongeveer 10 hectare kleiner geworden en de grens loopt in het westen vanaf de Stormweg langs de Volkstuinvereniging Hellevoet de hoek om langs de sloot tot aan het bosje aan de Ikkerseweg. Vanaf de Ikkerseweg loopt de grens richting de Voorvorseweg om daar over te steken richting de kreek. Daar volgt de grens de kreek richting stad om net boven de bestaande boomgaard richting de Verlengde Lagelandseweg af te buigen. Daar sluit het plangebied weer aan op het bestaande stedelijk gebied.

In 2010 is er eerder een plan voor de Boomgaard gemaakt. De uitgangspunten en het programma uit dat plan is inmiddels achterhaald. Daarnaast is de uitwerking van het plan in 2010 niet in uitvoering gebracht door de grote economische crisis die er op dat moment was. De afgelopen jaren is er hard gewerkt aan een nieuwe Ontwikkelingsvisie voor de Boomgaard, die beter aansluit op de bestaande kwaliteiten van de omgeving.

Een ontwikkelingsvisie is een ruimtelijke visie over de belangrijke kwaliteiten die worden meegenomen in de ontwikkeling van een gebied. Het laat de groenstructuur zien, de verkeersstructuur en de wijze van wonen in het gebied. In de ontwikkelingsvisie leggen we uit wat de gedachte achter de ontwikkelingsvisie is en zijn ook benieuwd naar jouw mening hierover.

De Boomgaard wordt zeker een natuurinclusieve wijk. Door de extra ruimte voor de wetering met natuurvriendelijke oevers, veel groen in het straatbeeld en behoud van bestaande landschappelijke elementen zoals de polderwegen en boskavels, bieden we ook voor de natuur alle ruimte om zich onderdeel van de Boomgaard te blijven voelen. Ook op kavelniveau is veel mogelijk met bijvoorbeeld groene erfafscheidingen. Wij gaan de komende tijd onderzoeken op welke wijze wij de wijk gaan inrichten en welke mogelijkheden er zijn.

Klimaatverandering heeft een steeds groter effect op de wereld en daarmee ook op de woon- en leefomgeving. Door een groene leefomgeving, met ruimte voor bomen, groen en water kunnen we een belangrijke impuls geven aan klimaatadaptatie en de nadelige effecten van hittestress, droogtestress en waterstress beperken of voorkomen.

 

In de Boomgaard wordt voldaan aan de nu geldende BENG norm, dit is nagenoeg energie neutraal.

Ja.

30 km per uur.

De exacte route van het bouwverkeer is nog niet definitief bepaald, behalve dat de nieuwe ontsluitingsweg via de rotonde aan de Rijksstraatweg al in een vroeg stadium wordt aangelegd om ook als bouwweg te kunnen dienen.

Voor de Boomgaard gelden dezelfde parkeereisen als voor andere nieuwe woonwijken in Hellevoetsluis. Het parkeren wordt zoveel mogelijk  opgelost op eigen terrein en in parkeerkoffers tussen of achter de woningen om het beeld van de auto op straat zoveel mogelijk te vermijden.

Vooralsnog houden we rekening met conventionele vormen van vervoer. Natuurlijk zijn alternatieve vervoerswijzen steeds populairder en dit biedt zeker mogelijkheden voor de toekomst.

Binnen het plan en in de verbindingen naar de omgeving wordt maximaal ingezet op goede en comfortabele routes voor de fietser en voetganger.

Voor wat betreft openbaar vervoer maken we zoveel mogelijk gebruik van de bestaande routes en halteplaatsen.

Het verkeersonderzoek wijst uit dat een tweede rotonde ter hoogte van de Parnassialaan met de gewijzigde uitgangspunten van het nieuwe plan niet nodig is.

De nieuwe ontsluiting via de rotonde zorgt er voor dat het effect van de toename van verkeer door de extra woningen zo minimaal mogelijk is. Daarnaast wordt voor de verbindingen richting (binnen-)stad maximaal ingezet op een uitstekend fietsnetwerk.

Voor de Boomgaard wordt een nieuwe hoofdontsluiting gemaakt via de bestaande rotonde op de Rijksstraatweg, ter hoogte van de Nelson Mandelalaan. In eerste instantie dient deze ontsluiting als bouwweg en uiterlijk bij fase 2 wordt deze ingericht als definitieve ontsluiting. Verder sluit het gebied aan op bestaande straten naar de (binnen-)stad, waaronder de Stormweg.

Boomgaard kent als thema “Landelijk wonen” en sluit daarmee qua beeld vooral aan op het buitengebied. Natuurlijk is de Boomgaard via wegen en fietspaden goed aangesloten op zowel de stad als het buitengebied.

De woonbuurten sluiten aan op de kenmerken in het buitengebied. Zo komt er wonen in het boslint, wonen in de boomgaard, wonen in het dorp en op de velden en wonen in de landerijen. Allemaal identiteitsvolle woonmilieus, die aanhaken op bestaande en nieuwe landschappen binnen de Boomgaard.

Landelijk wonen betekent kleinschalige woonbuurten, met veel grondgebonden woningen in een groene openbare ruimte, waarin het bestaande landschap van het buitengebied van Voorne-Putten zichtbaar en voelbaar is

De bestaande karakteristieke landschappelijke elementen zoals de kreek, de boomgaarden, de polderwegen en het weidse landschap worden ingepast in de ontwikkeling van de woonbuurten en vormen zo een belangrijke onderdeel van de kwaliteit van wonen in de Boomgaard.

De Boomgaard wordt een groene woonomgeving, waar het kleinschalig wonen in contact met het landschap voorop staat.

Je kunt je aanmelden voor de nieuwsbrief. Op deze manier kunnen wij je op de hoogte houden van de laatste ontwikkelingen, updates én wanneer de verkoop start. 

Voor de communicatie en informatie over de ontwikkeling van de Boomgaard wordt de website actief bijgehouden. Alle informatie, nieuwsbrieven of mogelijkheden voor contact verloopt in ieder geval via deze website. Daarnaast kun je je ook aanmelden voor de nieuwsbrief om op de hoogte te worden gehouden. Op sommige momenten, bijvoorbeeld bij de start van de bestemmingsplanprocedure, ontvangen omwonenden ook een brief via de gemeente. 

Het staat jou vrij om een reactie te geven of vragen te stellen. Alle input wordt verzameld en, wellicht gebundeld, van een reactie voorzien. De reacties worden in de nieuwsbrief verwerkt die wij in oktober/november van dit jaar verwachten te verspreiden.

De meningen en input vanuit jou als omgeving zijn belangrijk voor ons. Jouw input wordt gewaardeerd en zal waar dit een waardevolle bijdrage levert aan het resultaat, worden meegenomen in de verdere planvorming. Binnen de gestelde afspraken en uitgangspunten van de ontwikkelingsvisie uiteraard.

Het college van de gemeente Hellevoetsluis heeft ermee ingestemd dat de ontwikkelingsvisie van de GEM de basis vormt voor de verdere uitwerking van de plannen. De afspraken voor Fase 1 en 2 uit de ontwikkelingsvisie zijn vastgelegd in de overeenkomst tussen gemeente en GEM De Boomgaard.

Voor de ontwikkeling van een grote woonwijk zoals de Boomgaard worden vele onderzoeken uitgevoerd. Onderzoek naar Flora en Fauna maar ook bijvoorbeeld stikstof maken daar deel van uit. Deze onderzoeken worden ook ter inzage gelegd op het moment dat het bestemmingsplan in procedure gaat.

In overleg met de gemeente worden de plannen uitgewerkt waarna de gemeente het ontwerp bestemmingsplan in procedure brengt.

Zo’n plan wordt aangekondigd en ter inzage gelegd. Op dat moment kunnen belanghebbenden eventuele zienswijzen kenbaar maken. Afhankelijk van de ingediende zienswijzen wordt het plan vastgesteld door de Gemeenteraad. Wie een zienswijze heeft ingediend tijdens de bestemmingsplanprocedure kan na vaststelling van het bestemmingsplan door de gemeenteraad ook nog beroep aantekenen tegen het bestemmingsplan.

Zodra het bestemmingsplan formeel ter inzage gelegd wordt zal de procedure nogmaals duidelijk toegelicht worden.

Naast de diverse procedures (onder andere de bestemmingsplanprocedure inclusief het beeldkwaliteitsplan) die we moeten doorlopen, zal er ook nog veel overleg plaatsvinden met de betrokken instanties. Denk daarbij onder andere aan het overleg met waterschap en de provincie. Ten behoeve van de diverse procedures, worden verschillende onderzoeken uitgevoerd.

Het stedenbouwkundigplan wordt nog uitgewerkt waarna de stukken gereed worden gemaakt. Daarmee kunnen we de aannemers aan de slag zetten om het terrein bouwrijp te maken.

Ondertussen werken de ontwikkelaars de woningen uit en worden de noodzakelijke vergunningen aangevraagd.

Ongeveer 6 maanden voorafgaand aan de bouw van de woningen moet het terrein bouwrijp gemaakt worden. Dan starten we met het grondwerk en bijvoorbeeld de aanleg van de riolering. Er wordt, in overleg met onder andere het waterschap, nog bekeken of er sprake moet zijn van voorbelasting.

We verwachten in 2023 te kunnen starten met de bouw van de eerste woningen.

Op dit moment wordt de ontwikkelingsvisie gedeeld met iedereen die geïnteresseerd is in de ontwikkeling van de Boomgaard. Voor 2021/2022 staan het bestemmingsplan en de uitwerking naar stedenbouwkundig plan gepland. De voorlopige planning is dat rond de jaarwisseling het bestemmingsplan in procedure gaat voor het indienen van zienswijzen. Tegen die tijd volgt meer informatie via nieuwsbrieven. Wil je op de hoogte blijven? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. 

Blijf op de hoogte

De gemeente voert gesprekken met de provincie over extra woningen voor Hellevoetsluis. Dit kan betekenen dat er nog een derde fase wordt toegevoegd aan de Boomgaard. De exacte locatie is nog niet bekend en zal pas aan de orde komen wanneer de gesprekken met de provincie over de eventuele extra woningen concreter zijn.

Het heeft de voorkeur om de bestaande voorzieningen van dit deel van Hellevoetsluis te versterken met de komst van de nieuwe woningen. In de huidige plannen is er daarom voor gekozen om geen nieuwe voorzieningen in te passen.

Fase 2 volgt spoedig nadat de provincie en gemeente hun medewerking daaraan verlenen. Het overleg loopt nog, wanneer hier meer duidelijkheid over is, wordt dat gecommuniceerd.

De Boomgaard wordt een woonomgeving met voornamelijk grondgebonden wonen in een landelijke setting. Waar mogelijk willen we ook kijken of en hoe op kleine schaal appartementen onderdeel uit kunnen maken van de woonbuurten.

Op dit moment is dit soort informatie nog niet bekend. Mochten we hier nieuwe informatie over hebben, dan wordt dit gecommuniceerd via onze nieuwsbrief en website.

Het stedenbouwkundigplan wordt nog uitgewerkt, waarbij er ook veel aandacht besteed wordt aan de locatie waar de sociale woningbouw gesitueerd wordt. Op dit moment hebben we daar nog geen specifieke locatie voor in gedachten. Zodra het stedenbouwkundigplan verder is uitgewerkt kunnen we jou daar meer over vertellen.

Nee, deze zijn nog niet bekend. Op dit moment zijn we druk bezig met de ontwikkelingsvisie en de bestemmingsplanprocedure.  Zodra er meer bekend is over de woningen dan communiceren wij dit via de website én de nieuwsbrief. 

Ja, er komen betaalbare woningen. Voor wat betreft de rijwoningen komen er verschillende breedtes/groottes in het plan en deze worden te zijner tijd tegen de dan actuele marktprijzen verkocht.

 

In de eerste fase van De Boomgaard komen 60 sociale huurwoningen. De overige 300 woningen worden koopwoningen of vrije sector huurwoningen. De woningen zijn voornamelijk eengezinswoningen, bestaande uit o.a.  rijwoningen, twee-onder-een-kapwoningen en vrijstaande woningen. Mogelijk komen er ook een aantal kleinschalige appartementencomplexen. 

Fase 1 bestaat uit 360 woningen. Voor deze eerste 360 woningen wordt een bestemmingsplan in procedure gebracht. Voor de overige 432 woningen wordt een eigen bestemmingplanprocedure doorlopen. Dit zal niet eerder plaatsvinden dan nadat een regioakkoord (met provincie en regiogemeenten) is bereikt over de woningmarkt afspraken.

De eerste fase sluit goed aan op de bestaande stadsgrens en ontvouwt zich langs de bestaande structuur van de structuur van de Polderweg naar het buitengebied.

800 woningen bouw je niet in één keer. Om die reden wordt het plan in meerdere fasen ontwikkeld en gerealiseerd. In eerste instantie wordt dan ook een bestemmingsplan gemaakt voor de eerste 360 woningen.

In de ontwikkelingsvisie wordt rekening gehouden met 800 woningen binnen de getekende plangrens. Het kan zijn dat de gemeente in haar afspraken met de provincie meer woningen mag gaan bouwen, maar dat is dan buiten de nu getekende plangrenzen.

Om een duidelijk beeld te krijgen waar de grenzen van het plangebied liggen, kun je de ontwikkelvisie downloaden op onze website. Het plangebied is ongeveer 10 hectare kleiner geworden en de grens loopt in het westen vanaf de Stormweg langs de Volkstuinvereniging Hellevoet de hoek om langs de sloot tot aan het bosje aan de Ikkerseweg. Vanaf de Ikkerseweg loopt de grens richting de Voorvorseweg om daar over te steken richting de kreek. Daar volgt de grens de kreek richting stad om net boven de bestaande boomgaard richting de Verlengde Lagelandseweg af te buigen. Daar sluit het plangebied weer aan op het bestaande stedelijk gebied.

In 2010 is er eerder een plan voor de Boomgaard gemaakt. De uitgangspunten en het programma uit dat plan is inmiddels achterhaald. Daarnaast is de uitwerking van het plan in 2010 niet in uitvoering gebracht door de grote economische crisis die er op dat moment was. De afgelopen jaren is er hard gewerkt aan een nieuwe Ontwikkelingsvisie voor de Boomgaard, die beter aansluit op de bestaande kwaliteiten van de omgeving.

Een ontwikkelingsvisie is een ruimtelijke visie over de belangrijke kwaliteiten die worden meegenomen in de ontwikkeling van een gebied. Het laat de groenstructuur zien, de verkeersstructuur en de wijze van wonen in het gebied. In de ontwikkelingsvisie leggen we uit wat de gedachte achter de ontwikkelingsvisie is en zijn ook benieuwd naar jouw mening hierover.

De Boomgaard wordt zeker een natuurinclusieve wijk. Door de extra ruimte voor de wetering met natuurvriendelijke oevers, veel groen in het straatbeeld en behoud van bestaande landschappelijke elementen zoals de polderwegen en boskavels, bieden we ook voor de natuur alle ruimte om zich onderdeel van de Boomgaard te blijven voelen. Ook op kavelniveau is veel mogelijk met bijvoorbeeld groene erfafscheidingen. Wij gaan de komende tijd onderzoeken op welke wijze wij de wijk gaan inrichten en welke mogelijkheden er zijn.

Klimaatverandering heeft een steeds groter effect op de wereld en daarmee ook op de woon- en leefomgeving. Door een groene leefomgeving, met ruimte voor bomen, groen en water kunnen we een belangrijke impuls geven aan klimaatadaptatie en de nadelige effecten van hittestress, droogtestress en waterstress beperken of voorkomen.

 

In de Boomgaard wordt voldaan aan de nu geldende BENG norm, dit is nagenoeg energie neutraal.

Ja.

30 km per uur.

De exacte route van het bouwverkeer is nog niet definitief bepaald, behalve dat de nieuwe ontsluitingsweg via de rotonde aan de Rijksstraatweg al in een vroeg stadium wordt aangelegd om ook als bouwweg te kunnen dienen.

Voor de Boomgaard gelden dezelfde parkeereisen als voor andere nieuwe woonwijken in Hellevoetsluis. Het parkeren wordt zoveel mogelijk  opgelost op eigen terrein en in parkeerkoffers tussen of achter de woningen om het beeld van de auto op straat zoveel mogelijk te vermijden.

Vooralsnog houden we rekening met conventionele vormen van vervoer. Natuurlijk zijn alternatieve vervoerswijzen steeds populairder en dit biedt zeker mogelijkheden voor de toekomst.

Binnen het plan en in de verbindingen naar de omgeving wordt maximaal ingezet op goede en comfortabele routes voor de fietser en voetganger.

Voor wat betreft openbaar vervoer maken we zoveel mogelijk gebruik van de bestaande routes en halteplaatsen.

Het verkeersonderzoek wijst uit dat een tweede rotonde ter hoogte van de Parnassialaan met de gewijzigde uitgangspunten van het nieuwe plan niet nodig is.

De nieuwe ontsluiting via de rotonde zorgt er voor dat het effect van de toename van verkeer door de extra woningen zo minimaal mogelijk is. Daarnaast wordt voor de verbindingen richting (binnen-)stad maximaal ingezet op een uitstekend fietsnetwerk.

Voor de Boomgaard wordt een nieuwe hoofdontsluiting gemaakt via de bestaande rotonde op de Rijksstraatweg, ter hoogte van de Nelson Mandelalaan. In eerste instantie dient deze ontsluiting als bouwweg en uiterlijk bij fase 2 wordt deze ingericht als definitieve ontsluiting. Verder sluit het gebied aan op bestaande straten naar de (binnen-)stad, waaronder de Stormweg.

Boomgaard kent als thema “Landelijk wonen” en sluit daarmee qua beeld vooral aan op het buitengebied. Natuurlijk is de Boomgaard via wegen en fietspaden goed aangesloten op zowel de stad als het buitengebied.

De woonbuurten sluiten aan op de kenmerken in het buitengebied. Zo komt er wonen in het boslint, wonen in de boomgaard, wonen in het dorp en op de velden en wonen in de landerijen. Allemaal identiteitsvolle woonmilieus, die aanhaken op bestaande en nieuwe landschappen binnen de Boomgaard.

Landelijk wonen betekent kleinschalige woonbuurten, met veel grondgebonden woningen in een groene openbare ruimte, waarin het bestaande landschap van het buitengebied van Voorne-Putten zichtbaar en voelbaar is

De bestaande karakteristieke landschappelijke elementen zoals de kreek, de boomgaarden, de polderwegen en het weidse landschap worden ingepast in de ontwikkeling van de woonbuurten en vormen zo een belangrijke onderdeel van de kwaliteit van wonen in de Boomgaard.

De Boomgaard wordt een groene woonomgeving, waar het kleinschalig wonen in contact met het landschap voorop staat.

Je kunt je aanmelden voor de nieuwsbrief. Op deze manier kunnen wij je op de hoogte houden van de laatste ontwikkelingen, updates én wanneer de verkoop start. 

Voor de communicatie en informatie over de ontwikkeling van de Boomgaard wordt de website actief bijgehouden. Alle informatie, nieuwsbrieven of mogelijkheden voor contact verloopt in ieder geval via deze website. Daarnaast kun je je ook aanmelden voor de nieuwsbrief om op de hoogte te worden gehouden. Op sommige momenten, bijvoorbeeld bij de start van de bestemmingsplanprocedure, ontvangen omwonenden ook een brief via de gemeente. 

Het staat jou vrij om een reactie te geven of vragen te stellen. Alle input wordt verzameld en, wellicht gebundeld, van een reactie voorzien. De reacties worden in de nieuwsbrief verwerkt die wij in oktober/november van dit jaar verwachten te verspreiden.

De meningen en input vanuit jou als omgeving zijn belangrijk voor ons. Jouw input wordt gewaardeerd en zal waar dit een waardevolle bijdrage levert aan het resultaat, worden meegenomen in de verdere planvorming. Binnen de gestelde afspraken en uitgangspunten van de ontwikkelingsvisie uiteraard.

Het college van de gemeente Hellevoetsluis heeft ermee ingestemd dat de ontwikkelingsvisie van de GEM de basis vormt voor de verdere uitwerking van de plannen. De afspraken voor Fase 1 en 2 uit de ontwikkelingsvisie zijn vastgelegd in de overeenkomst tussen gemeente en GEM De Boomgaard.

Voor de ontwikkeling van een grote woonwijk zoals de Boomgaard worden vele onderzoeken uitgevoerd. Onderzoek naar Flora en Fauna maar ook bijvoorbeeld stikstof maken daar deel van uit. Deze onderzoeken worden ook ter inzage gelegd op het moment dat het bestemmingsplan in procedure gaat.

In overleg met de gemeente worden de plannen uitgewerkt waarna de gemeente het ontwerp bestemmingsplan in procedure brengt.

Zo’n plan wordt aangekondigd en ter inzage gelegd. Op dat moment kunnen belanghebbenden eventuele zienswijzen kenbaar maken. Afhankelijk van de ingediende zienswijzen wordt het plan vastgesteld door de Gemeenteraad. Wie een zienswijze heeft ingediend tijdens de bestemmingsplanprocedure kan na vaststelling van het bestemmingsplan door de gemeenteraad ook nog beroep aantekenen tegen het bestemmingsplan.

Zodra het bestemmingsplan formeel ter inzage gelegd wordt zal de procedure nogmaals duidelijk toegelicht worden.

Naast de diverse procedures (onder andere de bestemmingsplanprocedure inclusief het beeldkwaliteitsplan) die we moeten doorlopen, zal er ook nog veel overleg plaatsvinden met de betrokken instanties. Denk daarbij onder andere aan het overleg met waterschap en de provincie. Ten behoeve van de diverse procedures, worden verschillende onderzoeken uitgevoerd.

Het stedenbouwkundigplan wordt nog uitgewerkt waarna de stukken gereed worden gemaakt. Daarmee kunnen we de aannemers aan de slag zetten om het terrein bouwrijp te maken.

Ondertussen werken de ontwikkelaars de woningen uit en worden de noodzakelijke vergunningen aangevraagd.

Ongeveer 6 maanden voorafgaand aan de bouw van de woningen moet het terrein bouwrijp gemaakt worden. Dan starten we met het grondwerk en bijvoorbeeld de aanleg van de riolering. Er wordt, in overleg met onder andere het waterschap, nog bekeken of er sprake moet zijn van voorbelasting.

We verwachten in 2023 te kunnen starten met de bouw van de eerste woningen.

Op dit moment wordt de ontwikkelingsvisie gedeeld met iedereen die geïnteresseerd is in de ontwikkeling van de Boomgaard. Voor 2021/2022 staan het bestemmingsplan en de uitwerking naar stedenbouwkundig plan gepland. De voorlopige planning is dat rond de jaarwisseling het bestemmingsplan in procedure gaat voor het indienen van zienswijzen. Tegen die tijd volgt meer informatie via nieuwsbrieven. Wil je op de hoogte blijven? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. 

Blijf op de hoogte

De gemeente voert gesprekken met de provincie over extra woningen voor Hellevoetsluis. Dit kan betekenen dat er nog een derde fase wordt toegevoegd aan de Boomgaard. De exacte locatie is nog niet bekend en zal pas aan de orde komen wanneer de gesprekken met de provincie over de eventuele extra woningen concreter zijn.

Het heeft de voorkeur om de bestaande voorzieningen van dit deel van Hellevoetsluis te versterken met de komst van de nieuwe woningen. In de huidige plannen is er daarom voor gekozen om geen nieuwe voorzieningen in te passen.

Fase 2 volgt spoedig nadat de provincie en gemeente hun medewerking daaraan verlenen. Het overleg loopt nog, wanneer hier meer duidelijkheid over is, wordt dat gecommuniceerd.

De Boomgaard wordt een woonomgeving met voornamelijk grondgebonden wonen in een landelijke setting. Waar mogelijk willen we ook kijken of en hoe op kleine schaal appartementen onderdeel uit kunnen maken van de woonbuurten.

Op dit moment is dit soort informatie nog niet bekend. Mochten we hier nieuwe informatie over hebben, dan wordt dit gecommuniceerd via onze nieuwsbrief en website.

Het stedenbouwkundigplan wordt nog uitgewerkt, waarbij er ook veel aandacht besteed wordt aan de locatie waar de sociale woningbouw gesitueerd wordt. Op dit moment hebben we daar nog geen specifieke locatie voor in gedachten. Zodra het stedenbouwkundigplan verder is uitgewerkt kunnen we jou daar meer over vertellen.

Nee, deze zijn nog niet bekend. Op dit moment zijn we druk bezig met de ontwikkelingsvisie en de bestemmingsplanprocedure.  Zodra er meer bekend is over de woningen dan communiceren wij dit via de website én de nieuwsbrief. 

Ja, er komen betaalbare woningen. Voor wat betreft de rijwoningen komen er verschillende breedtes/groottes in het plan en deze worden te zijner tijd tegen de dan actuele marktprijzen verkocht.

 

In de eerste fase van De Boomgaard komen 60 sociale huurwoningen. De overige 300 woningen worden koopwoningen of vrije sector huurwoningen. De woningen zijn voornamelijk eengezinswoningen, bestaande uit o.a.  rijwoningen, twee-onder-een-kapwoningen en vrijstaande woningen. Mogelijk komen er ook een aantal kleinschalige appartementencomplexen. 

Fase 1 bestaat uit 360 woningen. Voor deze eerste 360 woningen wordt een bestemmingsplan in procedure gebracht. Voor de overige 432 woningen wordt een eigen bestemmingplanprocedure doorlopen. Dit zal niet eerder plaatsvinden dan nadat een regioakkoord (met provincie en regiogemeenten) is bereikt over de woningmarkt afspraken.

De eerste fase sluit goed aan op de bestaande stadsgrens en ontvouwt zich langs de bestaande structuur van de structuur van de Polderweg naar het buitengebied.

800 woningen bouw je niet in één keer. Om die reden wordt het plan in meerdere fasen ontwikkeld en gerealiseerd. In eerste instantie wordt dan ook een bestemmingsplan gemaakt voor de eerste 360 woningen.

In de ontwikkelingsvisie wordt rekening gehouden met 800 woningen binnen de getekende plangrens. Het kan zijn dat de gemeente in haar afspraken met de provincie meer woningen mag gaan bouwen, maar dat is dan buiten de nu getekende plangrenzen.