Privacy

De Boomgaard Hellevoetsluis is een ontwikkeling van GEM De Boomgaard CV en GEM De Boomgaard Beheer BV.

Bij onze activiteiten is het soms nodig om persoonsgegevens van je te vragen en te verwerken. Dat doen we altijd zorgvuldig in overeenstemming met de wet. In deze Privacyverklaring geven wij aan welke persoonsgegevens wij van jou verwerken en wanneer je één van onze websites bezoekt en je persoonsgegevens opgeeft, hoe we dat doen en welke rechten je daarbij hebt. Deze Privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door GEM De Boomgaard CV en GEM De Boomgaard Beheer BV en door aan haar gelieerde dochterondernemingen.

De actuele Privacyverklaring kun je altijd vinden op onze website; www.deboomgaardhellevoetsluis.nl/privacy

 

 1. Waarom wij jouw persoonsgegevens verwerken

Als je gebruik maakt van onze producten en diensten kunnen wij jouw persoonsgegevens verzamelen en verwerken. Denk daarbij onder andere aan persoonsgegevens die je verstrekt bij het invullen van een contact- of interesseformulier, het inschrijven op een woning, het aanmelden voor een nieuwsbrief of op de persberichtenservice, het aanvragen van een brochure of informatie die wij verzamelen bij jouw gebruik van onze website en andere diensten, zoals evenementen en acties.

Wij gebruiken jouw persoonsgegevens voor onder meer de volgende doeleinden:

 • Voor de nakoming van een overeenkomst;
 • Voor de afhandeling van jouw verzoek om informatie of brochures;
 • Voor de afhandeling van jouw klacht;
 • Voor het versturen van digitale nieuwsbrieven waarvoor je je hebt aangemeld;
 • Voor het aanbieden van producten en diensten.

Met persoonsgegevens bedoelen wij alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Jouw persoonsgegevens kunnen worden uitgewisseld met of ter beschikking worden gesteld aan alle onderdelen van GEM De Boomgaard CV en GEM De Boomgaard Beheer BV en partners die deze privacyverklaring gebruiken. Ook is het mogelijk dat wanneer je gebruikt maakt van verschillende producten en/of diensten, de in dat kader verstrekte gegevens tot een profiel worden gecombineerd met gegevens afkomstig van (het gebruik van) andere GEM De Boomgaard CV en GEM De Boomgaard Beheer BV producten en/of diensten. Aan de hand van de inzichten die we daaruit verkrijgen verbeteren we bijvoorbeeld onze communicatie over het project De Boomgaard Hellevoetsluis en realiseren we producten en diensten die steeds op jouw behoeften aansluiten. Ook kunnen wij door de informatie slim te verwerken aanbiedingen persoonlijker en/of relevanter voor je maken.

Wij verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met geldende wettelijke verplichtingen en alleen voor de doeleinden waarvoor wij de persoonsgegevens hebben gekregen.

 

 1. Wettelijke grondslag voor het gebruik van jouw persoonsgegevens

Wij verwerken alleen persoonsgegevens indien je daar jouw toestemming voor hebt gegeven bij het verstrekken van jouw persoonsgegevens, indien wij daar een gerechtvaardigd belang bij hebben of indien wij moeten voldoen aan een wettelijke verplichting. Je kunt jouw toestemming op ieder moment weer intrekken. Jouw persoonsgegevens worden dan niet meer door ons verwerkt, tenzij daar een andere wettelijke grond voor bestaat.

 

 1. Delen van persoonsgegevens

Wij delen jouw persoonsgegevens alleen met derden indien:

 • Jij daar toestemming voor hebt gegeven;
 • Wij daar op grond van de wet, gerechtelijk bevel of bevel van een bevoegde toezichthoudende autoriteit toe verplicht zijn;
 • Wij of een derde een rechtmatig belang heeft dat het dolen van de persoonsgegevens rechtvaardigt.

Wij kunnen jouw persoonsgegevens delen met derden bijvoorbeeld indien dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst tussen jou en GEM De Boomgaard CV en GEM De Boomgaard Beheer BV. Als we derden toegang geven tot jouw persoonsgegevens, doen we dat uitsluitend als we er zeker van zijn dat de derde de persoonsgegevens alleen gebruikt op een manier en voor een doel dat verwant is aan het doel waarvoor wij de persoonsgegevens hebben verkregen, en alleen in overeenstemming met de wettelijke vereisten. Met derde partijen die jouw persoonsgegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om ervoor te zorgen dat de beveiliging van de te verwerken persoonsgegevens voldoet aan de wettelijke eisen. GEM De Boomgaard CV en GEM De Boomgaard Beheer BV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

In sommige gevallen moeten we op grond van een wettelijke verplichting ook persoonsgegevens verstrekken aan derden, zoals de politie. Een wettelijke verplichting tot het verstrekken van persoonsgegevens geldt ook indien dat noodzakelijk is in het belang van de veiligheid van de Staat, het voorkomen of opsporen van strafbare feiten, of als de belangen van andere mensen in het geding zijn. In alle overige gevallen kunnen wij jouw persoonsgegevens alleen aan derden verstrekken met jouw uitdrukkelijke toestemming.

Wij bewaren onze persoonsgegevens op servers in de EER tenzij expliciet anders is aangegeven.

 

 1. Cookies en hyperlinks

Wij gebruiken functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Wij gebruiken cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Zo kan bijvoorbeeld een advertentie worden getoond van een product of dienst waarvan GEM De Boomgaard CV en GEM De Boomgaard Beheer BV op basis van de door haar verwerkte gegevens vermoedt dat je daarvoor interesse hebt. Advertenties die door GEM De Boomgaard CV en GEM De Boomgaard Beheer BV (dan wel door partners) worden aangeboden, kunnen worden afgestemd op jouw profiel.

Bij jouw eerste bezoek aan één van onze websites informeren wij je over deze cookies en krijgt de gelegenheid zelf te bepalen welke cookies wij wel of niet mogen plaatsen in de categorieën: voorkeuren, statistieken, marketing.
Je kunt je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen.

 

 1. Jouw recht van bezwaar

Je kunt bezwaar maken tegen gebruik van jouw persoonsgegevens, bijvoorbeeld als je van mening bent dat het gebruik van jouw persoonsgegevens niet noodzakelijk is voor de uitvoering van onze activiteiten of het voldoen aan een wettelijke verplichting. Je kunt bezwaar maken door een brief met daarin duidelijk aangegeven waartegen je bezwaar maakt, te sturen, voorzien van jouw naam, adres, telefoonnummer een kopie van een geldig legitimatiebewijs aan privacy@heijmans.nl t.a.v. de Privacy Officer. Vergeet niet om jouw BSN op de kopie van het ID-bewijs onleesbaar te maken, voordat je deze meestuurt. Wij zorgen ervoor dat je binnen vier weken antwoord krijgt. Bij complexe verzoeken kan deze termijn met nog eens vier weken verlengd worden.

 

 1. Jouw andere rechten in verband met de verwerking van je persoonsgegevens

Naast het recht op bezwaar heb je een aantal andere rechten ten aanzien van jouw persoonsgegevens:

 • Je hebt recht op inzage van je persoonsgegevens. Dit houdt in dat je kunt opvragen welke persoonsgegevens er van jou zijn geregistreerd en voor welke doeleinden die persoonsgegevens worden gebruikt.
 • Als je van mening bent dat wij onjuiste persoonsgegevens over jou hebben, dan kun je deze persoonsgegevens laten corrigeren. Ook heb je het recht ons te vragen om de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken, ook voor de termijn die wij nodig hebben om jouw verzoeken of bezwaren te beoordelen.

Je kunt ons ook vragen om jouw persoonsgegevens te verwijderen uit onze systemen. Wij zullen aan jouw verzoek voldoen, tenzij wij een dwingend, gerechtvaardigd belang hebben om de persoonsgegevens niet te verwijderen, dat zwaarder weegt dan uw privacybelang. Als wij de persoonsgegevens hebben verwijderd, kunnen wij om technische redenen niet alle kopieën van de persoonsgegevens onmiddellijk uit onze systemen en back-upsystemen verwijderen. Ten slotte heb je het recht ons te verzoeken mee te werken aan de overdracht van jouw persoonsgegevens aan een andere partij.

Alleen indien een verzoek onredelijk vaak wordt gedaan, onredelijk zware technische inspanningen vergt of onredelijke zware technische gevolgen heeft voor onze systemen, de privacy van anderen in gevaar brengt of uitermate onpraktisch is, zullen wij het verzoek weigeren.

Je kunt een verzoek indienen op de wijze zoals omschreven onder punt 6. Wij willen u ook wijzen op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.  

 

 1. Bewaartermijnen

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is voor de doelen waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld, tenzij er een wettelijke grond is om jouw gegevens langer te bewaren.

 

 1. Hoe beveiligen we jouw persoonsgegevens?

Wij nemen de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en nemen alle redelijke, passende, technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, vernietiging, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van jouw persoonsgegevens tegen te gaan.

Als er zich ondanks door ons genomen beveiligingsmaatregelen onverhoopt toch een beveiligingsincident voordoet dat waarschijnlijk nadelige gevolgen heeft voor jouw privacy, dan zullen wij je daar zo snel mogelijk over informeren. We informeren je dan ook over de maatregelen die we hebben genomen om de gevolgen te beperken en herhaling in de toekomst te voorkomen.

 

 1. Gegevens over de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: de commanditaire vennootschap GEM De Boomgaard CV, bestaande uit een samenwerking tussen: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adriaan van Erk Groep B.V., statutair gevestigd te (2861 CM) Bergambacht aan de Kadijk 4a, KvK 29045878; de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Bouwbedrijf Roosdom Tijhuis B.V. statutair gevestigd te (7461 TR) Rijssen aan de Jutestraat 8, KvK 06068391 en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Heijmans Vastgoed B.V., statutair gevestigd te (5248 JT) Rosmalen aan de Graafsebaan 65, KvK 76484483.

 

 1. Wijziging privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om de bepalingen van deze Privacyverklaring eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen zullen wij publiceren op onze website, waar je steeds de actuele versie kunt vinden. Het is raadzaam de website regelmatig te bezoeken.